Oudervereniging

Op onze school is een oudervereniging actief. De oudervereniging houdt zich vooral bezig met de extra activiteiten die zich op school afspelen, zoals bijv. sinterklaas, kerstmis en de schoolreis. 
Ouders wordt bij de aanmelding en inschrijving van hun kind gevraagd lid te worden van de oudervereniging. Lid worden betekent niet dat u actief aan activiteiten moet deelnemen, maar dat u bijdraagt aan de kosten voor de activiteiten. Aan het begin van het schooljaar worden alle werkgroepen samengesteld. Een commissie bestaat meestal uit 2 leden van de oudervereniging en 2 leerkrachten. De organisatie van een activiteit is in zijn geheel in handen van de werkgroep. De oudervereniging probeert ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de leuke activiteiten op school. De oudervereniging is vooral praktisch gericht. 
We houden ook de belangen van de ouders in het oog. We hechten veel waarde aan een goed contact met de medezeggenschapsraad, het bestuur, het team en de directie. Er is geregeld onderling overleg.
 
Als  lid van de oudervereniging vragen wij u contributie te betalen. Zodoende kunnen we de activiteiten bekostigen. De contributie bedraagt € 15,00 per kind. Deze bijdrage is vrijwillig, 
maar wel heel hard nodig om alle activiteiten voor uw kind te kunnen bekostigen.
Wij vragen u dit bedrag over te maken op:
 
                banknummer     NL46ABNA0234788135
                t.n.v. oudervereniging De Bongerd.
                onder vermelding van de namen van de kinderen.
 
Voor kinderen die voor 1 maart instromen dient voor dat schooljaar het hele bedrag (15.00 euro) van de contributie voldaan te worden. Voor kinderen die na 1 maart instromen wordt de helft van het bedrag (7,50 euro) gevraagd. Mocht dit bedrag voor u financieel een probleem zijn, dan kunt u mogelijk terecht bij Stichting Leergeld. 
Dit schooljaar organiseren we Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Schoolfotograaf, Voorjaarsmarkt, Koningsspelen, Avondvierdaagse en ter afsluiting van het schooljaar de schoolreis!
Mocht u in de oudervereniging willen om mee te helpen bij de organisatie van deze extra activiteiten dan kunt u zich aanmelden bij de voorzitter.
Sanne Jacobs de voorzitter, is de contactpersoon van de OV.  
27september2021
Goudenweken