Medezeggenschapsraad

MedezeggenschapsRaad basisschool De Bongerd


Waar staat de MR voor?

Onze missie is om een toegankelijke en open MR te zijn, die op een pro-actieve en positief-kritische manier betrokken is bij de ontwikkelingen binnen de Bongerd. De speerpunten die gericht zijn op de totale ontwikkeling van het kind worden bewaakt en gestimuleerd. Dit willen we doen vanuit een zo breed mogelijke kijk door zowel personeel als ouders.


Jaarplan MR
Via deze link kunt u het jaarplan van de MR lezen. 

 

Waar gaat de MR voor? 

Onze visie is om schoolontwikkelingen te volgen en waar nodig de directie te adviseren en ideeën aan te reiken ten behoeve van het welzijn van de school in brede zin. 

We vinden het belangrijk om verbindend en betrokken te zijn. Het contact met ouders bij de school willen we versterken en we willen op verschillende manieren aandacht besteden aan de thema's die bij hen leven. 

Door inzichtelijk te maken wie we zijn, wat we doen en hoe ons te bereiken, bouwen we aan een toegankelijke samenwerking om op passende wijze ieders belangen te kunnen behartigen.

 


Samenstelling van de MR 2020-2021

04juli2022
Studiedag